Uhasibu na Fedha

KITENGO CHA UHASIBU

Majukumu ya kitengo cha Fedha na Uhasibu yamegawanyika kwenye nyanja zifuatazo:

Kuwezesha Malipo:

 • Kuandaa na kuingiza malipo kwenye mtandao wa malipo
 • Kuchukua hundi zamalipo kutoka Hazina ndogo
 • Kupeleka fedha tasilimu na hundi benki
 • Kutayarisha taarifa za mwezi za malipo
 • Kuwalipa watumishi fedha taslimu au hundi na kuwalipa watoa huduma kwa hundi
 • Kutunza daftari la hesabu

Hesabu za Mwisho wa Mwaka:

 • Kutayarisha Makadirio ya bajeti na kudhibiti matumizi
 • Kuandaa taarifa ya matumizi ya robo mwaka, nusu mwaka na mwaka mzima kwa ajili ya kuiwasilisha kwa Mhasibu Mkuu wa Serikali
 • Kujibu hoja zote na maoni ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (CAG)
 • Kuandaa taarifa ya hesabu za mwisho wa mwaka na kuziwasilisha kwa Mhasibu Mkuu wa Serikali na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

Ukusanyaji Mapato:

 • Kukusanya Mapato
 • Kusimamia mapato kwa mujibu wa sheria na miongozo

Ukaguzi wa Awali:

 • Kuhakiki nyaraka za malipo kama zimezingatia taratibu za malipo ikiwa ni pamoja na kuidhinishwa
 • Kuhakikisha kama sheria, kanuni na miongozo na nyaraka za fedha kama zimezingatiwa
 • Kuhakikisha malipo yatakayofanyika hayavuki bajeti ya kasma husika